onsdag 5 juli 2017

Kottlasjön och en kommunekolog på djupt vatten

I dag är vi tillbaka med ett nytt inlägg. Vad ska det handla om i dag då? Jo jag samtalade lite grann med min kollega och kommunekolog, Jerker, om vad som är på gång inom hans område. Saken med Jerker är att han sitter på så mycket information på sitt rum att han knappt får plats själv. Till besvär, inte minst, för honom själv när vi nu i dagarna ska omlokalisera oss inom stadshuset.

Många akter bli´re

För de som inte vet vad den kommunekolog är, kan du berätta lite om vilka arbetsuppgifter du ställs inför om dagarna.
- Som kommunekolog jobbar man med naturvård, men det kan handla om ganska olika arbetsuppgifter beroende på var i kommunen man sitter. I en annan kommun var jag anställd på en teknisk förvaltning. Då jobbade jag mycket med skötsel och information om naturen. Här på Lidingö sitter jag på miljö- och stadsbyggnadskontoret och då jobbar jag mest med planeringsfrågor och med dispenser i strandskyddsområden och naturreservat. Jag ska se till att hänsyn tas till naturvärden när man tar fram nya detaljplaner och program. För att få en översiktlig bild av Lidingös naturvärden och för att kunna jobba mer strategiskt med naturvård tog vi fram en grönplan för ett par år sedan.
Berätta lite om vad som är på gång inom staden.
- Det senaste två åren har jag jobbat mycket med att ta fram en Blåplan, som ska var ett stöd för att stadens arbete med vattenmiljöerna på och runt Lidingö. Blåplanen har varit ute på remiss nu i vår för att få in synpunkter från grannkommuner, länsstyrelse, ideella föreningar och andra. Nu ska vi ta till oss deras synpunkter och göra en del ändringar i planen innan den är klar att antas av politikerna i kommunfullmäktige. För att kunna ta fram en blåplan har vi behövt göra inventeringar och undersökningar och det har gjort att vi fått mer kunskap om våra vattenmiljöer. Det har bland annat blivit tydligt att Kottlasjön inte kommer bli en klarvattensjö igen inom överskådlig tid om vi inte gör nånting.
Men det är alltså lite åtgärder på gång i Kottlasjön nu?
- Ja precis!
Vad är det som gjort att vattnet är så grumligt och ibland helt grönt då?
Det beror på att det finns mycket växtplankton, vilket i sin tur beror på att det finns mycket fosfor i sjön. Fosfor är ett livsviktigt näringsämne som bland annat växtplankton måste ha för att kunna växa och föröka sig. En stor del av den fosfor som finns i sjön är fosfor som läcker ut från sjöns egen botten. Växtplanktonen tar upp fosforn och när de dör så faller de ner till botten och när de döda planktonen bryts ner så släpps fosforn ut i vattnet igen.
Inte an alge men väl en kanalje...Jerker på djupt vatten....närsynt?
och andra dåliga vitsar...
Som ett eget kretslopp alltså?
- Exakt! En del av växtplanktonen äts upp av djurplankton som i sin tur kan ätas upp av större djur och då blir fosforns kretslopp lite längre, men fosforn som finns i Kottlasjön cirkulerar. Det gjorde den inte innan Kottlasjön blev övergödd på 60- och 70-talet av orenade avloppsutsläpp. Då stannade fosforn kvar i sedimentet. Det finns ämnen i sjöbotten bland annat kalcium och aluminium som binder fast fosforn i botten, men i Kottlasjöns botten finns det inte tillräckligt mycket fosforbindande ämnen för att kunna ta hand om all den fosfor som släppts ut i sjön, så överskottet av fosforn cirkulerar runt i sjön och ger upphov till mycket växtplankton och grönt grumligt vatten.
Om vi inte gör någonting så kommer det ta mycket lång tid innan Kottlasjöns vatten kommer att bli klart igen på grund av bristen på fosforbindande ämnen i sjöbottnen.
En grönskimrande Kottlasjö.
Men nu är det alltså åtgärder på gång?
- Precis, det som ska göras i sommar är att tillsätta mer fosforbindande ämnen till Kottlasjöns bottensediment. En pråm kommer åka runt i sjön och tillsätta en aluminiumsaltlösning i det översta lagret av sedimentet på de bottnar som är tre meter djupa och djupare. Aluminumsaltet kommer sedan att binda det överskott som finns av fosfor så att fosforhalterna kommer att bli mer normala i sjön.
All aluminium kan ju inte bli läskburkar så det här kanske inte är en så pantad lösning ändå? Det finns inga risker då?
- Den aluminiumsaltlösning som kommer användas används också för att rena dricksvatten och den är ofarlig för människor och djur i de halter som kommer användas. Så det kommer gå bra att bada som vanligt i Kottlasjön i sommar så länge man inte simmar nära pråmen. De bottnar som behandlas kommer att påverkas tillfälligt av behandlingen, men efter behandlingen kommer vi få en ökad mångfald av både växter och djur i Kottlasjön. I och med att vattnet kommer bli klarare så kommer solljuset nå längre ner i vattnet, vilket gör att vattenväxter kommer att kunna växa på djupare bottnar än idag. Växterna behöver också fosfor så när det blir mer växter så kommer det bli ännu mindre fosfor till växtplanktonen, vilket gör att växterna hjälper till att hålla vattnet klart.
Tack så mycket Jerker för lägesuppdateringen.

För den som vill veta mer om Kottlasjön eller om projektet kan läsa här (om blåplanen) och här om projektet i Kottlasjön.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar